آموزش تعمیر ترموکوپل اجاق گاز در خانه ✔️【مجله آچاره 】

در صورت استفاده از گازهای طبیعی در اجاق گاز باید محافظت بیشتری بهعمل آورد؛ زیرا این گازها استعداد بیشتری برای آتش گرفتن و ایجاد خطر بالقوه دارند. دود کردن شعله اجاق گاز یکی دیگر از مشکلات رایج است که حداقل یک بار در طول مدت استفاده از اجاق گاز صفحه ای ممکن است مشاهده شود. یکی از اصیلی ترین مشکلات اجاق گاز صفحه ای، روشن نشدن شعله است که می تواند سه دلیل اصلی داشته باشد.

سر رفتن غذا و یا ماعیات روی شعله می توانند سوراخ های سرشعله را مسدود کنند. این مسدود شدن دلایل مهمی در عدم روشن شدن شعله به حساب می آیند. عملکرد آن بهگونهای است که تا زمانی که شعله وجود دارد و گرمای آن به محل قرارگیری دو فلز میرسد، در سر دیگر فلز جریانی بهوجود میآید که باعث میشود شعله روشن مانده و مسیر گاز باز باقی بماند. با قاطعیت نمی توان گفت که تمامی ولوم های گاز و اجاق گاز موجود می باشد . سوئیچ کنترل این ویژگی ها را تأمین می کند و در صورت سوعملکرد، نمی توانید نمایشگرهای اجاق گاز رومیزی خود را ببینید.

اتصالات در سوکت مشعل ممکن است بسوزد و در تأمین برق از کار بیفتد. اگر شاخه ها سوخته به نظر می رسند ، سوکت را بازرسی کنید. زرد سوختن شعله اجاق گاز، یکی از موارد مهم است که باید سریع نسبت به بررسی دلیل آن اقدام کنید. در صورتی که پیلوت روشن نشود، قطعا باید نسبت به بررسی دلیل اصلی این مشکل اقدام کنید.

در صورتی که فر در دمای تنظیم شده ثابت نباشد، مشکل مربوط به تنظیم ترموستات فر است. فر بعد از روشن شدن باید در دما تنظیم شده توسط کاربر ثابت بماند. فیوز سیاه شده نشان دهنده کوتاه یا خراب شدن یک قطعه است و باید مشکل آن برطرف شود. در صورتی که اجاق گازهای خانگی نیاز به تعویض قطعه یا قطعاتی باشند، بهتر است که قطعات اصلی اجاق گاز طرح فر ترموکوپل دار را انتخاب کرد. در صورتی که این عمل به خوبی انجام نشود، نیاز به تعمیر ترموکوپل اجاق گاز وجود دارد.

33 امتیاز ماکسی و 19 ریباند امبید، 76ers را به پیروزی در بازی 2 در مقابل نت سوق می دهد.
خواندن مطالب جدید