شناخت انواع کاشی ها به همراه نحوه اجرای آن

مأموریت سه برنامه علمی (نساجی، پلیمر و پوشاک)، کاشی و سرامیک و مهار زیستی به دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد سپرده شده تا در طرح پایش چالشهای این برنامهها شناسایی و نظام موضوعات پایه گذاری کردن و زمینههای پژوهش آن ها در سامانه پژوهشیار بارگذاری شود. از طرفی به گفته مسئولان دانشگاه، همین سامانه به سامانه ایرانداک نیز متصل شده است. البته کاشی کفی یا این که به عبارتی سرامیک معروف در بازار مصالح ساختمانی به طور معمول لعاب داشته و لعاب آن هم غالبا درخشان میباشد اگر چه که اشکال دیگری از لعابها هم در بازار به وفور یافت میشوند. بیشترین کاربرد آن در آشپزخانه، حمام و توالت منزل بوده و یکی از از فرآوردههای سرامیک میباشد که معمولا در دمای بالای ۱۰۰۰ رتبه پخته میگردد و دانههای ظریف و متخلخلی پیدا میکند، و پس از پخته شدن به صورتهای لعابدار و فارغ از لعاب مورد استفاده قرار می‌گیرد که دسته لعابدار آن ممکن می باشد اهمیت طرحهای مختلفی از گزاره مات، براق، گلدار، شیشهگون و… ساختمانهای شهرهای دیرین بینالنهرین دارای سفالینههای قرمز رنگ بدون لعاب و کاشیهای رنگارنگ نماکاری شده بودند. مرحله گزینه حیث باید صاف، بدون شکاف و برآمدگی باشد. نصیریزاده: سالیان آخر هدفمندسازی و کاربردی کردن فعالیتهای پژوهشی بهویژه مسئله رسالهها و پایاننامهها بهصورت جدی گزینه توجه و رصد قرار گرفته است. در کاشی استخری غالبا از سرامیک های کوچک استفاده می شود که علاوه بر زیبایی به حیث ایمنی نیز مطلوب خیس است چرا که احتمال سر میل کردن در استخر را کاهش می دهد. به بازارها آمده اند که حساس دقت به مزایای آن ها نسب به سایر کفپوشها مانند پارکت و لمینیت، نظر بخش اعظم خریداران را به خود جلب نموده و به تیتر بهترین کفپوشها سهم متعددی از بازار را به خویش اختصاص دیتا اند. اگر‌چه که سرامیک در توضیح علمیاش ماده دیگری بوده و گونه های متعدد دیگر و ولی بعضا کاربردهای دیگری دارد. تعدادی سال اخیر راه و روش پژوهشها، روش ساخت علم بوده اگر‌چه موضوع ساخت علم نیز حائز دارای بوده و دستاورد آن مقام درخشان کشور در عرصههای بینالمللی در همین باره است؛ ولی شکاف و گپ موجود بین صنعت و جامعه کلیدی کالج هر روز پررنگتر و ملموستر میشود. دانشجویان و پژوهشگران نیز میتوانند حساس مراجعه به سامانه پژوهشیار از در بین هزاران تیتر موضوع تحقیقاتی در حوزههای متفاوت که در قالب چندهزار برنامه پژوهشی ارائه میشود، مسئله پایاننامه خود را انتخاب كاشي عقيق کنند. نصیریزاده: در راستای به وقوع پیوستن رسالت دانشکده آزاد اسلامی درباره جهتدهی به فعالیتهای پژوهشی استادان بهویژه هدفمندسازی رسالهها و پایاننامههای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، دانشکده آزاد اسلامی طرح پایش (پژوهش اثربخش یکپارچه شبکهای) را بنا کردن و در قالب سامانه پژوهشیار به مرحله اجرا رساند و در راستای اشاعه و تسهیل این حساس آییننامههای حمایتی و تشویقی زیادی در لحاظ گرفته شده است.

بهترین ورزشکاران کانادایی سال تاریکی را روشن کردند
خواندن مطالب جدید