هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، براین اساس شرکت سازنده می بایست با توجه به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از این قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را می توان در سه نوع کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست اهمیت دقت به موضوعاتی چون افزایش قدرت هدرز، دقت به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی میباشد که برای ارتقاء شتاب و توان اتومبیل مورد استعمال قرار می‌گیرد ، برای این‌که بتوانید نهایت راندمان را از خودرو پراید اخذ نمایید همین آیتم یکی از مورد ها ضروری میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی می باشد که مرحله آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از همین جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از طرز خمکاری به کار گیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی دیده می گردد و به همین دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن واقعه میافتد. اگر بخواهیم در رابطه با طراحی همین قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که این قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر بر روی سطح آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بنابراین ساخت و طراحی همین قطعه را میتوان یک کار مشقت بار و نیازمند به علم منحصر به فرد در لحاظ گرفت. در یک تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در زمانی که بها خودرو بالا میرود و اشخاص بضاعت خرید کردن یک ماشین پرقدرت و دارای میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب می‌نمایند که کارگزاشتن همین قطعه منجر بروز ویژگیهای مختلفی در اتومبیل هم میشود. چنانچه در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حساس سرعت و عملکرد بهتری از اتومبیل بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اصلی طراحی و تولید همین قطعه حساس دارد، زمانه و هزینهای است که شما بایستی به جهت آن در نظر بگیرید، ساخت هدرز را می توان یک روند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این ادله اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر روی اتومبیل کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. همین دو قطعه از لحاظ فرآورده و ساختاری اساسی یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اصلی کمترین مقاومت از اگزوز خودرو خارج میشوند و پروسهی انجام این حادثه دارای هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه با مانیفولد، سریع و آسانتر می باشد و این موضوع خود میتواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط حساس هدرز فولادی پراید وب تارنما خود باشید.

اولین عکس از رابرت پتینسون در لباس بتمن
خواندن مطالب جدید