ذغال فعال باعث سياهشدن مدفوع ميشود

درجه حرارتی کربنیزاسیون تولید کربن فعال در دمای زیر ۸۰۰ سکو سانتیگراد در محیطی اصلی یک محل ورود از هوا صورت می دهد. در کربونیزاسیون عملکرد می گردد که مواد اولیه تبدیل به کربن خالص گردد لذا اجزاء غیرکربنی مواد خام از قبیل هیدروژن و اکسیژن به شکل گاز از حذف می گردند و کربنهای آزاد، بلورهای گرافیت گروهی تشکیل میدهند. همچنین می توان کربن فعال موجود را به جهت حذف موادی یگانه استدلال دار کرد تا بتوانند به شکل انتخابی، ترکیبات و آلاینده های خاصی را از نفت و گاز حذف کنند. از بین بردن این آلودگی ها از طریق پدیده جذب بر شالوده برهم کنش مرحله در بین آلاینده ها و سطح های پلاکت گرافیتیک کربن رخ می گیرد. به مرور زمانه و استفاده از زغال فعال شده، مرحله آن از مواد آلاینده اشباع می شود. در روند فعال سازی گاز، قبلاً مواد کربن شده در معرض فعالیت اکسید کننده جریان گاز مانند بخار، دی اکسید کربن، هوا یا مخلوطی از همین ها قرار می گیرند. زغال فعال یک پودر کاملاً سیاه رنگ، فارغ از بو و فارغ از طعم میباشد که به راستی از زغال به این معنی که مواد حیاتی کربن نظیر چوب به دست میآید. سپس دوز ممکن میباشد 12.5 گرم در هریک ساعت، 25 گرم در هر دو ساعت، یا 50 گرم در هر چهار ساعت باشد. زغال فعال می تواند در متعادل نمودن چربی پوست نقش به سزایی داشته باشد. قرص یا این که کپسول کربن فعال در بخش اعظمی از کشورها به تیتر یک دارو به جهت درمان اسهال، سوء هاضمه و نفخ به کارگیری می شود. بهدلیل وجود منافذ در میان بلورها کربن اکتیو پیرایش بلورها از دو طرف به صورت زغال فعال به جهت عروس هلندی نا منظم میباشد. چنانچه آن را به رخ قرص یا کپسول استعمال کنید، باکتریهای روده را جذب می‌نماید و نفخ شکم را از دربین میبرد. محصولات مرحله کربونیزاسیون حیاتی گنجایش جذب خیلی مقداری هستند و احتمالاً همین مورد قضیه به ادله کربونیزاسیون در دمای پائین و وجود ماده قیری باقیمانده در منافذ در بین بلورها و روی سطح آنها می باشد.

اسید بوریک در عطاری !
خواندن مطالب جدید