علائم سگ را یادداشت کنید

برای مثال سگ پارس می نماید و مالک در را برایش گشوده می کند. در غیر همین صورت سگ به همین طرز عادت کرده و به صورت مداوم پارس می کند. اهمیت این شیوه هر بار فاصلۀ دربین پارسها بیشتر می شود و به کلی ازبین می رود. وقتی که سگ شروع به پارس کرد، با صدای محکم واژه و کلمه خیر را گفته و کلیدی آبپاش سگ را تر کنید تعدادی بار همین عمل را در روز انجام دهید. بیاد داشته باشید آموزشها در ارتفاع یک هفته هر روز باید انجام شود. سگ شما بایستی بیاموزد یک نیم روز در اتاق صرفا بماند. فقط زمانی در اتاق به جهت خارج شدن سگ باز می شود که سگ پارس نکند. آن‌ها برای نشان دادن قدرت، در اختیار گرفتن محدوده و قلمرو، حمایت از لانه و توله ها پارس می کنند. سگها اهمیت پارس نمودن شادی، ترس، بی حوصلگی، دلتنگی، خستگی، گرسنگی، احساس خطر و حفاظت از قلمرو خود و صاحب و مالک را ابلاغ می کنند. پارس سگ نگهبان علتی برای ورود افراد و حیوانات ناآشنا و احساس خطر در محفظه تحت کنترلشان می باشد. هنگامی که سگتان اهمیت پارس کردن چیزی از شما خواست به آن ندهید بلکه از واژه نه به کارگیری کرده و بعد از آن از ساکت شدن به عنوان مثال در را برایش باز نمایید و یا غذایی در اختیارش قرار دهید. سگ پارس می کند، صاحب و مالک به حیوان آب یا خوراک می دهند، سگ از چیزی احساس خوف کرده، پارس می نماید و صاحب و مالک سریعا خود را به سگ میرساند و… قلاده های نویزی: که در دوران پارس سگ صدای از خویش ایجاد می نمایند و سبب متوقف شدن پارس حیوان می شود. سگ ها 10 نوع صدای ارتباطی دارند، در حالی که گربه ها بیش از 100 نوع صدا می توانند از خودشان ایجاد کنند. سگ ها پلک سوم دارند، غشایی که منجر محافظت از چشم در برابر تحریک کننده ها می شود و بعضی زمان ها جلوی دیده قابل مشاهده است. تنظیم فیلم و عکس از سگ شما همینطور می تواند به دامپزشک امداد کند تا تغییرات مطلوب را به جهت رئیس درد ارائه دهد. علاوه بر آموزش های تکمیلی مخصوص برای سگ ها و همپا سازی آن‌ها حیاتی کاربر، این دوره آموزشی در تهران به ارتقاء علم تئوری و عملی کاربران ایرانی سگ موادیاب در مرکز سگ گمرک کمک نمود. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها مضاعف بیشتر در مورد خرید سگ چاو چاو مشکی لطفا به مشاهده از وب سایت ما.