Monthly Archives آوریل 2022

انتخاب دمپر به چه صورت است؟

همانطور که ابلاغ شد در دمپر هوا بُر یک حجمِ نیم هلالی که عرضِ آن اهمیت عرضِ داخلیِ دمپر هوا بُر و طول آن نیز حیاتی ارتفاعِ داخلیِ دمپر هوا بُر یکسان است، باعثِ عملکردِ دمپر هوا بُر می شود...

Read More

گروه صنعتی ایران دریچه

از این دسته از دریچه سقفی در ساختمانهای اهمیت سقف کاهش از چهار متر استعمال شده و در زمره قشنگ و پرمصرفترین دریچههای هوا قرار دارد. و به طور کلی وقتی که میزان جریان هوا ...

Read More

افتادگی دریچه میترال نوعی بیماری دریچه میکسوماتوز است

اگر دریچه های قلب آسیب دیده باشند یا این که مریض باشند، خوب عمل نمی کنند. در صورتی که حامله میباشید یا احتمال می دهید حامله باشید، قبل از فعالیت مورد قضیه را به پزشک اطل...

Read More

قیمت دریچه کولر – شرکت صنعتی رحمتی

پس از این که کولر آبی ایجاد شد، افراد متخصص در این زمینه مبادرت به طراحی شبکه سازی کولر و نیز دریچه کولر نمودند. پره های همین کالا به نحوی طراحی شده میباشد که اشخاص به را...

Read More

پلنیوم باکس ارزان از کجا بخرم؟

همگی محصولات تولیدی در موسسه فنی شاهرخی از گزاره همین متاع قابلیت انجام گونه های متفاوت آزمون در حضور ناظرین و مشتریان مطابق اساسی استاندارد های 7693 و 7695 جهت افت فشار، ...

Read More

تعمیر ایسیو – تعمیرات تخصصی ECU – تعمیرات تخصصی برق خودرو

کامپیوتر ماشین (همان ایسیو) دادههایی را از سنسورها اخذ میکند، آنگاه این دادهها را بررسی و تفسیر می کند و اساسی دقت به برنامهریزیهای استاندارد خود، به انواع محرکها سیگنالی را...

Read More