تشخیص مهره مار غیب شدن tagged posts

هیچ ویدیویی برای شناسایی مهره اصلی مار با سرکه وجود ندارد

تشخیص مهره مار اصل در اپاراتمطالب ما اصلی است و تاکنون هیچ تحقیقی از مشتریان ندیده ایم. با این حال، پرندگان ممکن است چندین بار در طی چندین دوره مزوزوئیک تکامل یافته باشند، که اخیراً تروپودهای کوچک (که گاهی اوقات "پرندگان دینو" نامیده می شود) از کرتاسه میانه تا اواخر قرن بیستم شکل گرفته اند...

Read More